محرک های رشد

محرک های رشد مافا

یکی از پرکاربردترین محصولات کود محرک های رشد گیاهان هستند. این موضوع به این دلیل هست که همواره رشد گیاهان برای کشاورزان در درجه اول اهمیت قرار دارد. رشد فاکتوری هست که در تمام ارگان های گیاهی اتفاق می افتد و توقف یا کاهش آن مستقیما کیفیت و کمیت محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد از یک طرف حجم و جثه گیاه را افزایش می دهد و از طرفی محصول گیاه را از نظر تعداد و ابعاد افزایش می دهد. و هر چه بیوماس گیاهی بیشتر باشد پتانسل گیاه برای تولید محصول افزایش می یابد. کودهای محرک رشد گیاه را از تنش ها می رهاند و در شرایط سخت محیطی از توقف رشد جلوگیری می نماید در ضمن رشد قوی را برای گیاه به ارمغان می آورد. کودهای محرک رشد مافا با دارا بودن تمامی عوامل محرک رشد از کامل ترین کودهای محرک رشد به حساب می آیند و دارای جلبک دریایی، هورمون های طبیعی رشد و عناصر ماکرو و اسید آمینه های محرک رشد هستند.

optimar 1024x1024 - محرک های رشد