محصولات ویژه

محصولات ویژه مافا

ترکیباتی وجود دارند که برای رفع مشکلات خاصی فرموله شده اند. در محلول پاشی کودها و سموم و ترکیب آن ها و همچنین در افزایش کارآیی کودها و سموم نکات ریزی وجود دارند که رعایت آن ها منجر به افزایش چتد برابری تاثیر کودها و سموم می شوند. به عنوان چاشنی وجود اینگونه ترکیبات دارای اهمیت ویژه ای است. کود مافا کنترل مافا اسپانیا علاوه بر تامین فسفر گیاه در تنظیم پی اچ، افزایش پخش شوندگی، کاهش سختی آب، افزایش سازگاری کودها و سمومی که مختلط می شوند نقش تعیین کننده ای دارد. برای این کار ابتدا این محصول به آب اضافه می شود سپس کود یا سم مورد نظر اضافه می شوند. مافاکوپر دیگر محصول ویژه مافا هست که دارای مس سیستمیک هست و با گردش در گیاه اجازه نفوذ، رشد و تکثیر به بیماری های مختلف قارچی و باکتریایی را در کل گیاه نمی دهد و از این طریق کنترل می نماید. مافاکوپر علاوه بر پیشگیری و کنترل بیماری ها، مس مورد نیاز گیاه را نیز تامین می نماید.

mafacopper - محصولات ویژه