ضد تنش ها

ضد تنش های مافا

گیاهان در مواجهه با انواع تنش های محیطی مانند گرما، سرما، شوری و خشکی و… بیشترین چیزی که نیاز دارند اسید آمینه ها هستند تا با استفاده از آنها بتوانند آنزیم ها و پروتئین های لازم را تولید نمایند و مقاومت خودشان را افزایش دهند. زیرا در این شرایط توان تولید اسید آمینه برای گیاه خیلی کاهش می بابد و انرژی زیادی از گیاه را می گیرد. اما اسیدها ی آمینه آزاد اگر در اخییار گیاه قرار گیرد تغذیه آماده ای است که گیاه را از گرسنگی در شرایط تنش نجات می بخشد و به تقویت گیاه و افزایش دفاع گیاه کمک می نماید. کودهای اسیدآمینه ای کمپانی مافا با دارا بودن اسید آمینه های آزاد و مناسب شرایط تنش از بهترین کودهای ضد تنش اسیدآمینه ای هستند که با کارآیی بالاتری گیاهان را از تنش ها رهایی می بخشند.

aminon forte 1024x1024 - ضد تنش ها