021-44018468

info©arvinfidar.ir

مافا کنترل

مافا

عملکرد :

مافا کنترل یک تنظیم کننده pH  آب برای محلول پاشی با کودهای مایع و سموم می باشد که باعث می شود کودها با اکثر pHهای مناسب و موثر سازگار شوند . تنظیم کننده pH  مایع ( مافا کنترل) ثبات پذیری مواد فعال را افزایش می دهد و هیدرولیز ( تجزیه ) قلیایی را به حداقل می رساند در نتیجه نفوذ پذیری را درگیاه بهبود می بخشد . این محصول قدرت خیس کنندگی بالایی دارد و کارایی جذب کود و سم از طریق برگ گیاه را افزایش می دهد . مافا کنترل سازگاری ترکیبات آفت کش ها را با یکدیگر بهبود می بخشد .

مافا کنترل pH محلول های قلیایی را کاهش می دهد و pH  محلول های اسید ی را افزایش می دهد . مافا کنترل دارای شاخص رنگی  pH   است و زمانی تغییر می یابد که  pH  مطلوب بدست می آید .


درصد ( وزنی – وزنی )

ترکیبات

3 %

نیتروژن (N)

3 %

اوریک نیتروژن (N)

25 %

فسفر ( P2O5)


میزان مصرف و توصیه های کاربردی :

ابتدا مخزن تانکر را از آب پر نمایید سپس مافا کنترل را به آن اضافه کنید تا زمانیکه PH مورد نظر ( مطلوب ) بدست آید .

میزان مصرف مافا کنترل به سختی و PH  مورد نیاز بستگی دارد بصورت راهنما زیر :

در هر 100  لیتر آب

 pH  آب

100 میلی لیتر

200 میلی لیتر

300 میلی لیتر

7 الی 7.5

5.5

4

3.5

7.5 الی 8.5

5.9

4.8

3.9

8 الی 8.5

6.25

5.2

4.45

8.5 الی 9

6.75

6.95

5

9 الی 9.5

7.25

6.35

5.45

9.5 الی 10

8

7

6