021-44018468

info©arvinfidar.ir

ایندومکس

ایندومکس

عملکرد

ایندومکس نقش تحریک کننده عمده ای  در پروسه های زیستی موثر در روند  سنتز فیتولکسین گیاهان دارد .

ایندومکس همچنین تاثیر عمده ای در تولید پروتئین های موثر در فتوسنتز، تنفس و چوب شدگی دارد  .منگنز بطور عمده نقش موثر در حفاظت از  سطوح کلروفیل بازی می کند  . کود ايندومکس از کم رنگ شدن رنگ سبز گیاه و حاشیه آن جلوگیری ميکند  


خواص:

-این محصول از کم رنگ شدن رنگ سبز گیاه، ایجاد لکه های قهوه ای و بافت مردگی در برگ های جوان جلوگیری می کند .

-محافظت در برابر قارچ های  عروقی نیز جزء خواص این محصول است .

-افزایش مقاومت نسبت به پوسیدگی محصولات باغبانی  را ایجاد می کند   

-از حمله  Verticilium, Phytophtora , Eutypa  نیز  جلوگیری می کند .


ترکیبات

درصد ( وزنی – وزنی )

مس (Cu)

2 %

روی (Zn)

1 %

منگنز (Mn)

1 %

عامل کلات  : اسید لیگنوسولفونیک


میزان مصرف و توصیه های کاربردی :

کاربرد سوم

کاربرد دوم

کاربرد اول

محصولات

10 الی 15 سی سی در هر فوت (13 اینچ ) در زمان تغییر رنگ میوه به منظور افزایش اندازه میوه ها و مستحکم کردن دیواره استخوانی میوه

10 الی 15 سی سی در هر فوت ( 12 اینچ) 15 روز بعد به منظور یک دست شدن میوه و زود رس شدن میوه 

10 الی 15 سی سی در هر فوت ( 13 اینچ) بعد از اینکه 90درصد گلبرگ ها ریخته شوند به منظور بهتر رشد کردن جوانه

هلو

 

5/2 لیتر در هکتار 20 روز بعد از اینکه کاسبرگ های مطلوب در زیر برگ ها رویت شد . وزن میوه ها را افزایش می دهد و مقاومت گیاه را نسبت به پاتوژن ها ( عوامل میکروبی ) و عوامل پوسیدگی مقاوم می کند

5 لیتر در هکتار در طول اولین دوره آبایری. سیستم ریشه ای و مجوعه گیاهی را تقویت می کند .

کلم بروکلی و گل کلم

3 لیتر در هکتار بصورت آبیاری موضعی بین سومین و چهارمین گل دهی زود رس کردن موه و یک دست کردن میوه را در پی دارد .

53 لیتر در هکتار بصورت آبیاری موضعی بین اولین و دومین گل دهی .یک دست کردن میوه و زود رس کردن میوه ه را به طور متناوب در پی دارد .

3 لیتر در هکتار . ظهور اولین گل ها سیستم ریشه و مجموع رویشی و گیاهی را تقویت می کند

توت فرنگی


کاربرد برگ پاشی 5/2 الی 5 لیتر در هکتار توصیه می شود شاخه ها و تنه گیاهان و درختان خیس شوند .

 

کاربرد سوم

کاربرد دوم

کاربرد اول

محصولات

3 لیتر در هکتار در پاییز جذب پتاسیم را مطلوب می سازد مانع از حمله عوامل میکروبی می شود .

3 لیتر در هکتار در تابستان رشد گیاه را افزایش می دهد و خوشه بندی را بهبود می بخشد .

3 لیتر در هکتار در زمان بهار گیاه را ازخواب زمستانی بیدار می کند و تقسیم سلولی را انجام می دهد .

زیتون

3 لیتر در هکتار 30روز فبل از برداشت پوست میوه را مقاوم تر می سازد و میوه را یک دست می کند .

3 لیتر در هکتار 40 روز بعد نفوذ پذیری پتاسیم را افزایش می دهد و باعث بزرگ شدن انادره میوه می شود .

3 لیتر در هکتار زمانیکه 90درصد گلبرگ ها ریخته شود جوانه ها را یک دست می کند و گیاه را در مقابل تنش آبی و خشکسالی محافظت می کند .

سیب و گلابی

3 لیتر در هکتار در مرحله رشد دانه ها باعث افزایش تولید و کیفیت میوه ها شود .

3 لیتر در هکتار در مرحله شکوفه دهی و یکنواخت شدن خوشه ها

3 لیتردر هکتار در مرحله جوانه زنی و یکنواخت شدن گلها

انگور